Наследсвено право

      Наследственото право разглежда правоотношенията, които възникват по повод на смъртта на едно лице - наследодател във връзка с приеминаването на неговото имущество към други лица. Имуществените отношения възникват на основата на собствеността, където се пораждат най разнообразни имуществени отношения. Правото регулира тези отношения, тъй като не в малко случаи възникват спорове относно наследството на починалия.

       Ние предоставяме правни консултации и се ангажираме с правна защита по въпроси от наслественото право, като:

 

 • Консултации в областта на наследственото право;
 • Способност за наследяване;
 • Приемане и отказ от наследство;
 • Консултации и съставяне на завещания и завети;
 • Отменяване на завещание и дарение;
 • Обявяване на завещания;
 • Изпълнение на завещания;
 • Възстановяване на накърнено право на запазена част - намаляване на завещателни разпореждания и разпореждания в договори за дарение; 
 • Управление на наследство;
 • Наследственоправно положение на преживелия съпруг;
 • Доброволна и съдебна делба на наследство;
 • Продажба на наследство;
 • Наследяване на участие в търговски дружества;
 • Отношения с кредитори и длъжници на наследодателя;
 • Отношения между сънаследници;