Семейно право

         В нашата кантора ще ви съдействаме в решаването на вашите проблеми в областта на семейното право, като:

 

 • Консултации в областта на семейните отношения;
 • Изготвяне на брачни договори;
 • Съдебна защита при прекратяване на брака по исков ред;
 • Изготвяне на споразумение и съдебна защита при прекратяване на брака по взаимно съгласие;
 • Съдействие при уреждане на имуществените отношения между съпрузите;
 • Искове за прекратяване на съпружеска имуществена общност;
 • Искове за по голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Искове за присъждане на издръжка и увеличение на вече присъдена издръжка;
 • Съдебна защита при спор за родителски права;
 • Делба на семейно имущество;
 • Искове за ограничаване и лишаване от родителски права;
 • Установяване и оспорване на произход;
 • Припознаване;
 • Искове за установяване и оспорване на бащинство;
 • Консултации при осиновяване;
 • Защита при домашно насилие;