Въпроси и отговори

Дата: 09.01.2013 г.

Тема: Вписване на промени в трудовата книжка

Коментари: 1 бр.

Автор: Галина

Текст: През месец февруари 2011 год. бях съкратена от работа, без да се направи никакъв подбор на персонала /имах шанса 'съседка, без образование, но от управляващата партия' да ми стане директор!/ Заведох дело, което го спечелих, но тя ми заяви,че десет пъти да ме върне съда, тя ще ме освобождава! В момента водя второ дело, и твърдо съм решила след като превърши това дело, да заведа дело в ЕС, само,че ме е яд,че съдя държавата, а не някаква нагла блондинка! Служебната книжка не съм я получила,защото завеждащ'Човешки ресурси' я страх да ми нанесе някои промени, които съм ги придобила като служител, например образование-магистър. Към кого трябва да се обърна за да и бъде наредено на въпросната директорка, да оформи както трябва служебната ми книжка? Благодаря предварително!

 

Отговори и коментари към тази темаи

Дата: 10.01.2013 г.

От: адв. Владимирова

Текст: Уважаема г-жо, Във връзка с вашия въпрос можем да Ви дадем следния отговор: Трудовите отношенията между работодателя и работника или служителя са регламентирани в Кодекса на труда, съответно Закона за държавния служител. Трудовата книжка е важен документ, който удостоверява данни, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Тя се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. След предоставянето й от страна на работника/служителя на работодателя за вписване на данните от трудовия договор книжката подлежи на връщане, което обикновено става с декларация или друг документ, установяващ връщането й от работадателя на работника/служителя. Трудовата книжка съдържа точно определени данни, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, изчерпателно изброени в чл. 349, ал. 1 от КТ между които е и образованието на работника/служителя – т 4, предложение 1, ал. 1 на чл. 349 КТ. Работодателят е длъжен точно и своевременно да вписва в трудовата книжка данните по предходната алинея и настъпилите промени в тях. Вписванията в трудовата книжка се извършват от работодателя или от оправомощено от него лице. Те трябва точно, пълно и вярно да отразяват данните. Тези вписвания трябва да бъдат извършени в най-скоро време, след като фактите, които отразяват са настъпили. Задължение на работодателя е да вписва в трудовата книжка и настъпилите впоследствие промени в данните, които подлежат на вписване. В чл. 2, ал. 4 от Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че работодателят е длъжен да поиска в 5-дневен срок трудовата книжка, за да впише настъпилите изменения в трудовото правоотношение и промени на данните по чл. 349, ал.1 от Кодекса на труда. Във вашия случай отказът за вписване на настъпилите промени е напълно неоснователен, за което меже да сезирате Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната политика, която осъществява цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство. Същата следва да извърши проверка и при установени нарушения на трудовото законодателство би следвало да наложи глоба или имуществена санкция на работодателя. Съгласно чл. 226, ал. 1, т. 1 от КТ работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, за което можете да предявите иск пред съда.

 

Добави коментар или задай въпрос към тази тема ТУК.