Въпроси и отговори

Дата: 13.02.2013 г.

Тема: Искова молба за делба на имот след развод

Коментари: 2 бр.

Автор: М.Димитров

Текст: Здравейте ! Имам следните 2 въпроса: 1. От къде мога да видя как се попълва искане за делба на имот след развод/или образец/, както и да се за позная по-подробно с този казус ? На евентуалната препоръка да си наема адвокат… имам , но искам да проверя нещата и за мое успокоение . 2. При продажбата на апартамента,който е само моя собственост на малкия ми син, мога ли да включа клауза/условие/ ,че след покупката на апартамента от сина ми той не може да го продава без изричното съгласието на двама ни или до смъртта ми. Ако не с продажбата, какъв правен документ трябва да се състави за да включа тези условия ? Целта ми е да предпазя сина ми от натяквания от страна на съпругата ми и по-големият ми син да го принудят да го продаде.По този начин те няма да могат да го винят за това, ако аз мога да поставя някакво условие. Желая Ви здраве и успешен ден ! М.Димитров

 

Отговори и коментари към тази темаи

Дата: 18.02.2013 г.

От: М.Димитров

Текст: Искова молба за делба на имот след развод Text: Здравейте. Имам следните 2 въпроса: 1. От къде мога да видя как се попълва искане за делба на имот след развод или образец , както и да се за позная по-подробно с този казус ? На евентуалната препоръка да си наема адвокат… имам , но искам да проверя нещата и за мое успокоение 2. При продажбата на апартамента,който е само моя собственост на малкия ми син, мога ли да включа клауза/условие/ ,че след покупката на апартамента от сина ми той не може да го продава без изричното съгласието на двама ни или до смъртта ми. Ако не с продажбата, какъв правен документ трябва да се състави за да включа тези условия ? Целта ми е да предпазя сина ми от натяквания от страна на съпругата ми и по-големият ми син да го принудят да го продаде.По този начин те няма да могат да го винят за това, ако аз мога да поставя някакво условие.\r\nЖелая Ви здраве и успешен ден ! \r\n\r\nМ.Димитров\r\n

 

Дата: 18.02.2013 г.

От: адв. Владимирова

Текст: Уважаеми господине, след прекратяването на брака вашата съпружеска имуществена общност се е трансформирала в обикновена съсобственост, което означава, че Вие и вашата съпруга имате съответни идеални части от собствеността на всяка вещ. За да прекратите съсобствеността следва да се извърши делба на общите вещи. Делбата може да е съдебна и извънсъдебна. Съдебната делба се извършва от компетентния съд, който следва да бъде сезиран с искова молба. Съгласно закона тя има следните реквизити: Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да съдържа: 1. посочване на съда 2. името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има такива 3. цената на иска, когато той е оценяем 4. изложение на обстоятелствата, на които се основава искът 5. в какво се състои искането 6. подпис на лицето, което подава молбата. (2) В исковата молба ищецът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи заедно с нея всички писмени доказателства. (3) Ако подателят на молбата не знае или не може да я подпише, тя се подписва от лицето, на което той е възложил това, като се посочва причината, поради която сам не е подписал. Извънсъдебната делба се извършва с доброволоен договор, съдържанието на който се определя свободно от волята на станите. Като съгласно закона доброволна делба на движими вещи със стойност по голяма от 50 лева се извършва писмено и подписите на участващите в нея лица да бъдат удостоверени по нотариален ред и да бъде вписана. По втория въпрос мога да Ви дам следния отговор. С нотариалния акт, с който ще прехвърлите собствеността на сина Ви Вие може да предвидите каквите и да е уговорки, че той няма да може да продаде апартамента без вашето съгласие, но това при евентуална продажба тези уговорки няма да рефлектират върху сделката с третото лице. Напротив сделката между сина Ви и третото лице ще бъде действителна, а за неизпълнение на забраната за продажба Вие може да търсите само договорна отговорност от Вашия син. Често използван вариант в практиката е да прехвърлите собстевеността на сина Ви, като си запазите правото на ползване за цял живот, което ще рече, че въреки, че собствеността е прехвърлена на сина Ви, Вие ще можете да използвате имаота до края на живота ви и при евентуална продажба на трети лица те няма да могат да влезнат във владение на същия, нито да го използват до момента на Вашата смърт. Друг вариант при, който ще сте спокоен, че имотът няма да може да се продаде е да направите завещание.

 

Добави коментар или задай въпрос към тази тема ТУК.