Въпроси и отговори

Дата: 18.02.2013 г.

Тема: Придобивна давност

Коментари: 3 бр.

Автор: Росен Славчев

Текст: Здравейте ,моля за съвет по имотен казус.Случая е следния през1999 закупуваме апартамент по 1/2 идеална част с още един съсобственик През 2001 аз продавам своята 1/2 част на трето лице като имам декларация от съсобственика за отказ от покупка.От 2005 първата собственичка от която сме закупили ни съди и печели делата,обявяват за нищожен акта с който ние сме придобили от нея.Но никой не съди и не е съдил моят купувач,който си владее имота абсолютно явно и безспорно от 2001 изтекли са повече от 10год.Може ли той да претендира за придобивна давност за неговата 1/2част?

 

Отговори и коментари към тази темаи

Дата: 18.02.2013 г.

От: адв. Владимирова

Текст: Уважаеми г-не, от така изложените от вас факти става ясно, че се касае до гражданскоправен спор в областта на вещното право. Исковете предявени от предишния собственик са насочени срещу Вас и другия съсобственик, а сделката е обявена за нищожна, което означава, че правата са отпаднали с обратна сила. От така представените ми факти оставам с впечатление, че искове срещу лицето, което е придобило от Вас през 2001г. ½ идеална част от имота не са предявени. Според българското право правото на собственост и вещните права върху чужда вещ могат да се придобият по първичен или производен начин. Първично придобиване има тогава, когато във фактическия състав, който е необходим, за да се придобие правото, не се включва като елемент съществуването на това право у друго лице – класически пример е придобиване на право на собственост по давностно владение. Придобивната давност е способ за придобиване право на собственост посредством фактическото упражняване съдържанието на тези права през период от време, определен в закона. Давността е оригинерно придобивно основание – за придобиването на вещно право е без значение на кого е принадлежал съответния имот. За да може да се приложи института на придобивната давност следва да е осъществен фактическия състав на владението, а именно то де е било постоянно, непрекъснато, спокойно, явно. Този факт следва да се докаже от този, който ще се ползва от него. Правото на собственост по давност не се придобива автоматично с изтичане на установения в закона срок, тъй като давността не се прилага служебно. В зависимост от това дали лицето, придобило съответните ½ идеални части е знаело, че придобива от несобтвеник се касае за недобросъвестен владелец, съответно, ако не знае за добросъвестен такъв. Съгласно Закона за собствеността Чл. 79. Правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години.Ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години. От това следва, че Вашият купувач, ако са налице всички основанив на закона е придобил собствеността на съответната ½ идеална част, ако е бил добросъвестен към 2006 година, а ако е недобросъвестен към 2011година. Интересен е въпросът, че ако е упражнявал владение върху целият имот това ще е предпоставка за придобиването и на другата ½ идеална част въз основа на придобивната давност.

 

Дата: 02.03.2013 г.

От: Магдалена Стоянова

Текст: Здравейте, интересува ме дали може недействителна, поради неспазването на формата, извънсъдебна делба да служи като начало на установено владение!

 

Дата: 04.03.2013 г.

От: адв. Владимирова

Текст: Неспазването на формата на даден вид сделка в това число и на извънсъдебна делба винаги води до нищожност и на самата сделка. Ако имате фактическа власт върху вещта то може да придобиете собствеността въз основа на давновностно владение, като то трябва да е продължило непрекъснато за недвивими вещи - 10 години, а за движими вещи – 5 години.

 

Добави коментар или задай въпрос към тази тема ТУК.