Правни услуги

Гражданско право

Трудово право
Търговско право
Наследствено право
Облигационно право
Семейно право

Наказателно право

Административно право

Наследствено право

Наследственото право разглежда правоотношенията, които възникват по повод на смъртта на едно лице – наследодател във връзка с приеминаването на неговото имущество към други лица. Имуществените отношения възникват на основата на собствеността, където се пораждат най разнообразни имуществени отношения. Правото регулира тези отношения, тъй като не в малко случаи възникват спорове относно наследството на починалия.
Ние предоставяме правни консултации и се ангажираме с правна защита по въпроси от наслественото право, като:

 • Консултации в областта на наследственото право;
 • Способност за наследяване;
 • Приемане и отказ от наследство;
 • Консултации и съставяне на завещания и завети;
 • Отменяване на завещание и дарение;
 • Обявяване на завещания;
 • Изпълнение на завещания;
 • Възстановяване на накърнено право на запазена част – намаляване на завещателни разпореждания и разпореждания в договори за дарение;
 • Управление на наследство;
 • Наследственоправно положение на преживелия съпруг;
 • Доброволна и съдебна делба на наследство;
 • Продажба на наследство;
 • Наследяване на участие в търговски дружества;
 • Отношения с кредитори и длъжници на наследодателя;
 • Отношения между сънаследници.

Семейно право

В нашата кантора ще ви съдействаме в решаването на вашите проблеми в областта на семейното право, като:

 • Консултации в областта на семейните отношения;
 • Изготвяне на брачни договори;
 • Съдебна защита при прекратяване на брака по исков ред;
 • Изготвяне на споразумение и съдебна защита при прекратяване на брака по взаимно съгласие;
 • Съдействие при уреждане на имуществените отношения между съпрузите;
 • Искове за прекратяване на съпружеска имуществена общност;
 • Искове за по голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Искове за присъждане на издръжка и увеличение на вече присъдена издръжка;
 • Съдебна защита при спор за родителски права;
 • Делба на семейно имущество;
 • Искове за ограничаване и лишаване от родителски права;
 • Установяване и оспорване на произход;
 • Припознаване;
 • Искове за установяване и оспорване на бащинство;
 • Консултации при осиновяване;
 • Защита при домашно насилие.

lawcompany-bg.com 2012-2020 Всички права запазаени | Карта на сайта